top of page

Interne Reglementen

1. Toegangs- en verblijfsvoorwaarden

 

Om toegelaten te worden tot het betreden, vestigen en verblijven op een camping moet men geautoriseerd zijn door de manager of zijn vertegenwoordiger. Deze laatste heeft de plicht ervoor te zorgen dat de camping in goede staat wordt gehouden en dat deze procedureregels worden nageleefd. Als u op de camping verblijft, betekent dit dat u de bepalingen van deze verordening aanvaardt en zich ertoe verbindt deze na te leven. Niemand mag hier woonplaats kiezen.

 

2. Politieformaliteiten

 

Alleenreizende minderjarigen worden alleen toegelaten met schriftelijke toestemming van hun ouders.
Op grond van artikel R. 611-35 van het Inkomen en verblijf van buitenlanders en het asielrecht is de beheerder verplicht bij aankomst een individueel politiedossier door de cliënt van buitenlandse nationaliteit te laten invullen en ondertekenen. Het moet met name vermelden :

1.  Voor- en achternaam; 

2. Geboortedatum en -plaats; 

3. Nationaliteit; 

4. Gebruikelijke woonplaats. 

Kinderen tot 15 jaar kunnen op het document van één van de ouders vermeld worden. 

 

3. Het installeren van de kampeeruitrusting

 

De tent/caravan/camper en bijbehorende apparatuur moeten worden geïnstalleerd op de aangegeven locatie, in overeenstemming met de instructies van de manager of zijn vertegenwoordiger.

 

4. Receptie

 

De openingstijden van de receptie zijn : 
van 15/04 tot 30/06 : van 10u00 tot 12u00 en van 15u00 tot 18u00.
van 01/07 tot 25/08 : van 8u30 tot 12u30 en van 14u00 tot 19u30.
van 26/08 tot 15/09 : van 10u00 tot 12u00 en van 15u00 tot 18u00.

7 dagen op 7 geopend

Bij de receptie kan men informatie krijgen over alle faciliteiten die de camping biedt, de mogelijkheden om levensmiddelen te kopen, de sportfaciliteiten en de toeristische attracties in de omgeving. Men kan hier ook terecht voor nuttige adressen. Een systeem voor het verzamelen en behandelen van claims staat ter beschikking van de gasten. 

 

5. Bekendmaking

 

Het campingreglement hangt bij de ingang van de camping en bij de receptie. De kampeerder kan op verzoek een exemplaar krijgen. Voor geklasseerde campings hangen de sterrencategorie met de vermelding “tourisme” of “loisirs” en het aantal “tourisme-” of “loisirsstandplaatsen” aangegeven.

De prijzen van de verschillende dienstverleningen worden medegedeeld aan de gasten volgens de voorwaarden als bepaald in het besluit van de minister voor consumptie en liggen ter inzage bij de receptie. 

 

6. Vertrek

 

Gasten worden verzocht de dag van tevoren de receptie in kennis te stellen van hun vertrek en hun verblijf  af te rekenen. 

 

7. Geluidsoverlast

 

Gasten worden verzocht geen herrie te maken of luidruchtig te praten om overlast voor de buren te voorkomen. Geluidsapparatuur moet zacht worden afgesteld. Portieren en achterkleppen dienen ook zo onopvallend mogelijk gesloten te worden. Honden en andere huisdieren mogen nooit vrij rondlopen. Ze mogen niet door de eigenaar, die wettelijk aansprakelijk is, op de camping achtergelaten worden, ook niet opgesloten.

De beheerder garandeert de rust van de gasten door te bepalen op welke tijden er totale stilte dient te heersen : van 22u30 tot 7u30.

8. Bezoekers

 

Na toestemming van de campingbeheerder of zijn vertegenwoordiger gekregen te hebben, worden bezoekers toegelaten op het terrein. De ontvangende kampeerder is aansprakelijk voor zijn bezoekers. Kampeerders kunnen bezoekers ontvangen bij de receptie.

De dienstverleningen en voorzieningen op de camping zijn toegankelijk voor bezoekers. Het kan zijn dat voor het gebruik van bepaalde voorzieningen betaald dient te worden, volgens de tarieven die aangeplakt hangen bij de ingang van het kampeerterrein en in de receptie. 

Auto’s van bezoekers zijn niet toegestaan op het terrein.

 

9. Verkeer en parkeren

Op het kampeerterrein dienen auto’s langzaam te rijden,  10 km/u maximaal. Autorijden is toegestaan tussen 7u30 en 22u30 en is alleen toegestaan voor kampeerders die op het terrein verblijven.

Parkeren is streng verboden op plaatsen die normaalgesproken bestemd zijn voor kampeeruitrustingen, behalve indien een parkeerplaats is voorzien. Geparkeerde voertuigen mogen het verkeer niet belemmeren en nieuwe gasten niet hinderen bij het installeren van hun tent/caravan/camper. 

10. Onderhoud en aanblik van het terrein

 

Iedereen zal zich onthouden van elke handeling die de reinheid, hygiëne en het uiterlijk van de camping en zijn faciliteiten, inclusief sanitaire voorzieningen, nadelig zou kunnen beïnvloeden. Het is verboden riolering op de grond of in de goten te gooien. Klanten moeten het afvalwater in de daarvoor bestemde faciliteiten legen.
Huishoudelijk afval, afval van welke aard dan ook, papier, moet in de vuilnisbakken worden gestort.
Wassen is ten strengste verboden buiten de daarvoor bestemde bakken. De verspreiding van het linnen zal, indien nodig, in de gewone droger worden gedaan. Echter, het wordt getolereerd tot 10 uur in de buurt van de accommodatie, op voorwaarde dat het discreet is en de buren niet lastig valt. Het mag nooit van bomen gemaakt worden.
Aanplantingen en bloemendecoraties moeten worden gerespecteerd. Het is verboden spijkers in bomen te planten, takken te snijden, plantages te maken. Het is niet toegestaan om de locatie van een installatie op persoonlijke wijze af te bakenen, noch om de grond te graven.
Elke schade aan vegetatie, hekken, terreinen of campingfaciliteiten zal op kosten van de auteur zijn. De plaats die tijdens het verblijf gebruikt zal zijn moet in de staat worden gehouden waarin de camper deze gevonden heeft toen hij de plaats gekregen heeft.

 

11. Veiligheid

 

1. Brand

Open haarden (hout, houtskool, enz.) zijn strikt verboden. Kachels moeten in goede staat worden gehouden en niet onder gevaarlijke omstandigheden worden gebruikt. In geval van brand dient u het management onmiddellijk op de hoogte te stellen. Indien nodig kunnen brandblussers worden gebruikt. Een EHBO-doos is verkrijgbaar bij de receptie.

2. Diefstal

De directie is verantwoordelijk voor zaken die in het kantoor worden gedeponeerd en heeft een algemene verplichting om de camping te controleren. De campeerder blijft verantwoordelijk voor zijn eigen installatie en moet de aanwezigheid van verdachte personen melden aan de verantwoordelijke persoon. Klanten worden aangemoedigd om de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen te nemen voor het maken van back-ups van hun apparatuur.

12. Sport en spel

 

Er kunnen geen gewelddadige of vervelende spelletjes worden georganiseerd in de buurt van de faciliteiten. Kinderen moeten altijd onder toezicht van hun ouders staan.

13. Stalling

 

Er kan onbezet materiaal gelaten worden op het terrein, na toestemming van de manager of zijn vertegenwoordiger en alleen op de aangegeven locatie. Deze prestatie kan betalend zijn.

14. Overtreding van het reglement

 

In het geval dat een kampeerder het verblijf van andere gebruikers verstoort of niet voldoet aan de bepalingen van dit reglement, kan de beheerder of zijn vertegenwoordiger mondeling of schriftelijk, indien hij dit nodig acht, aan laatstgenoemde mededeling doen om de ongeregeldheden te beëindigen. In het geval van een ernstige of herhaalde schending van het reglement en nadat de manager deze heeft aangezegd om zich hieraan te houden, kan de manager het contract beëindigen. In het geval van een strafbaar feit kan de manager een beroep doen op de wetshandhaving.

bottom of page